کودکان

خدمات توانبخشی ما در این بخش شامل ارزیابی‌های تخصصی و برنامه‌های درمان ویژه کودکان می‌باشد.

بزرگسالان:

خدمات توانبخشی ما در این بخش شامل ارزیابی‌های تخصصی و برنامه‌های درمان ویژه بزرگسالان می‌باشد.

سنجش مهارت‌های رشدی:

برای سنجش مهارت‌های رشدی فرزندتان محدوده نسبی تعریف شده است که با مقایسه آن به درک بهتری از شرایط وی می‌رسید.